Všeobecné podmienky používania registračnej služby SAA

 1. Členstvo v Slovenskej aikido asociácii (ďalej len SAA) je podmienkou na cvičenie v jednotlivých kluboch združených v SAA.
 2. Každý člen klubu združeného v SAA je povinný uhradiť členský poplatok do SAA.
 3. Vyplnením a odoslaním registračného formulára dáva člen SAA súhlas so spracúvaním  osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Poskytnutím osobných údajov v rozsahu vyplneného formulára ako dotknutá osoba dobrovoľne udeľujem Slovenskej aikido asociácii ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých mnou poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby za účelom organizovania tréningov, seminárov, archivácie dosiahnutých športových výsledkov, priradenia platby k registrácii počas trvania členstva dotknutej osoby v Slovenskej aikido asociácii. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: a) emailovou správou zaslanou na adresu info@aikikai.sk b) emailovou správou zaslanou na adresu  rada.saa@aikikai.sk. Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje sa neprofilujú, neposkytujú tretím stranám a nedochádza k prenosu do tretej krajiny.
 4. Členský poplatok SAA je:
  • Riadny členský poplatok SAA za daný kalendárny rok (od 1.1. do 31.12. daného roku) pre riadneho člena SAA. Uhradenie riadneho členského poplatku okrem riadneho členstva, práv a povinností člena SAA, ktoré sú uverejnené v stanovách a technických predpisoch SAA, garantuje členovi, bezplatnú účasť na všetkých víkendových medzinárodných seminároch aikido usporiadaných SAA v danom kalendárnom roku, vedených technickým riaditeľom SAA,  prípadne inými pozvanými hosťami SAA. Bezplatná účasť sa nevzťahuje na týždennú letnú školu aikido, ktorú organizuje SAA.
 5. Zaplatením riadneho členského poplatku a nevyužitím jeho výhod, tak ako je uverejnené v bode 4), SAA nemá povinnosť uhrádzať kompenzácie.
 6. O výške členských poplatkov v jednotlivých skupinách, rozhoduje Valné zhromaždenie SAA. O prijatom rozhodnutí Valného zhromaždenia SAA o členských poplatkoch, sú jednotliví členovia SAA informovaní prostredníctvom zástupcov klubov, alebo na portáli Slovenskej aikido asociácie, podrobnosti tu: https://aikikai.sk/registracia-do-saa/
 7. Po vyplnení registračného formulára, bude člen SAA zaregistrovaný a bude mu umožnené automaticky si vygenerovať platobný príkaz na úhradu zvoleného poplatku. Platobný príkaz je potrebné včas uhradiť na uvedené číslo účtu SAA, na identifikáciu platcu slúži vygenerovaný a zaslaný jedinečný variabilný symbol.
 8. Registrovaný člen SAA má možnosť vytlačiť si členský preukaz na ktorého zadnej strane bude vygenerovaný QR kód, ktorý bude obsahovať odkaz na jeho profil v informačnom systéme SAA, kde sa nachádza prehľad jeho úhrad. Členský preukaz teda nie je potrebné tlačiť každý rok znova. Platnosť členstva (licencia) sa končí 31.12. príslušného kalendárneho roka. Predĺženie platnosti členstva (licencie) sa deje automaticky uhradením členského poplatku za príslušný kalendárny rok. Systém automaticky upozorní platcu v prípade, že platba nebola včas uhradená.
 9. Na získanie platného preukazu na nasledujúci rok je potrebné urobiť registráciu a platbu nie skôr ako 1.11. predchádzajúceho kalendárneho roku.
 10. Informácie o príjemcovi platby sú nasledovné:

          Majiteľ účtu: Slovenská aikido asociácia
                                IČO: 36088498
                                Veterná 10/P.O. Box 206
                                917 01 Trnava
                                Slovensko
          IBAN: SK50 1100 0000 0026 6252 0012
          Kód banky: 1100 (TATRA BANKA a.s.)

 1. SAA odporúča svojim členom uzatvorenie úrazovo-športovej poistky v akejkoľvek komerčnej poisťovni pôsobiacej na území Slovenskej republiky.